Article Professional Development Skills
Article About Welfare-Interest
Article About Education Administration
Article About Law and Management
-

LAW-MANAGEMENT

กว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญ 2560

กว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญ 2560

กว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

more »

ตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศาลทุจริตฯกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯในราชการ

more »

ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่

ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่

ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของไทย

more »

WELFARE-INTEREST

จ่ายตรงเงินเดือนครู สพฐ.มีผล มกราคม 2560

จ่ายตรงเงินเดือนครู สพฐ.มีผล มกราคม 2560

สิ้นเดือนมกราคมระบบจ่ายตรงเงินเดือนครู บุคลากร สพฐ. มีผล มกราคม 2560

more »

“พนักงานราชการ ลูกจ้าง”ลาออกได้อะไรจากราชการ

“พนักงานราชการ ลูกจ้าง”ลาออกได้อะไรจากราชการ

“พนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว” อยู่หรือออกไป แล้วได้อะไรจากราชการ

more »

“ข้าราชการ”เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

“ข้าราชการ”เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

สิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการได้รับจากราชการเมื่อเกษียณอายุราชการ

more »

PROFESSIONAL

เทคนิคที่ใช้ในการสร้าง PLC

เทคนิคที่ใช้ในการสร้าง PLC

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC)

more »

PLC คืออะไร? สำคัญอย่างไร?”

PLC คืออะไร? สำคัญอย่างไร?”

Professional Learning Community (PLC) หรือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

more »

10 สัมฤทธิผล ตัววัดกึ๋นผู้บริหารสถานศึกษามือใหม่

10 สัมฤทธิผล ตัววัดกึ๋นผู้บริหารสถานศึกษามือใหม่

10 สัมฤทธิผล ตัววัดกึ๋นผู้บริหารมือใหม่ จะได้ไปต่อหรือถอย

more »