TRAINING

Online Training

Online Training

Online Training เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต

more »

Specialized Courses

Specialized Courses

Specialized Courses เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะกิจเป็นครั้งคราวตามโอกาส

more »

Public Training

Public Training

Public Training เป็นหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

more »

In-House Training

In-House Training

In-House Training หลักสูตรพัฒนาบุคลากรภายในขององค์กร (บรรยายที่หน่วยงานภายนอก)

more »