LAW-MANAGEMENT

กว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญ 2560

กว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญ 2560

กว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

more »

ตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศาลทุจริตฯกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯในราชการ

more »

ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่

ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่

ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของไทย

more »

10 นโยบายศึกษาธิการไทยตอบโจทย์เทรนด์การศึกษาโลก

10 นโยบายศึกษาธิการไทยตอบโจทย์เทรนด์การศึกษาโลก

นโยบายศึกษาที่ยกระดับคุณภาพ ความเสมอภาคและการมีประสิทธิภาพ

more »

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ผมเข้าใจทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้

more »